สโมสรลูกเสือราชาธิวาส ร่วมกับ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ จัดทำ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ผ้าผูกคอลูกเสือ

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง ผ้าผูกคอลูกเสือ โดยมีสื่อการสอนบรรยาย จาก ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี เข้าดูเนื้อหาการบรรยาย คลิก เราหวังว่าท่านจะสนุกสนานกับการเรียนรู้และทำแบบทดสอบ
- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 20 ข้อ ต้องได้คะแนน 75% (15 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังผ่านเกณฑ์ 75% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1.บุคคลใดเป็นผู้ริเริ่มให้มีการใช้ผ้าผูกคอ


2.ผ้าผูกคอลูกเสือในประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภท


3.ข้อใดไม่ใช่ประเภทของผ้าผูกคอลูกเสือในประเทศไทย


4. ผ้าผูกคอลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญต้องใช้ขนาดเท่าไร


5.สีของผ้าผูกคอตามเขตการศึกษา มีทั้งหมดกี่สี


6. ใครเป็นผู้กำหนดระเบียบข้อบังคับผ้าผูกคอของเขตการศึกษาประเทศไทย


7.ผ้าผูกคอสีใด ไม่อยู่ในเขตการศึกษาทางใต้ของประเทศไทย


8. ผ้าผูกคอใดไม่อยู่ในประเภทผ้าผูกคอทั่วไป

ก.

ข.

ค.

ง.


9.จากภาพ
เป็นสัญลักษณ์แสดงจังหวัดใด


10.จากภาพ
เป็นสัญลักษณ์แสดงจังหวัดใด


11.จังหวัดใดไม่ได้ใช้ผ้าผูกคอสีบานเย็น


12. จังหวัดชลบุรี ใช้ผ้าผูกคอสีใด


13. ผ้าผูกคอสังกัดสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นผ้าสีกรมท่า ขริบสีฟ้า ขริบมีขนาดเท่าใด


14. ผ้าผูกคอลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสำรอง ใช้ขนาดเท่าไร


15.ผ้าผูกคอกิลเวลล์ เป็นผ้าผูกคอประเภทใด


16. สีขาบ คือสีอะไร


17. จากภาพ ลายนี้มาจากสิ่งใดของตระกูล แมคลาเรน


18. ในอดีตที่ยังไม่มีการใช้ห่วงสวมผ้าผูกคอ ลูกเสือใช้เงื่อนใดในการผูกผ้าผูกคอ


19.ห่วงสวมผ้าผูกคอแบบใดที่ลูกเสือ-เนตรนารี ไม่สามารถนำมาใช้สวมผ้าผูกคอได้

ก.

ข.

ค.

ง.


20. ผ้าผูกคอกิจกรรมพิเศษหรืองานชุมนุม มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร