สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ผู้นำสันติภาพ (Messengers of Peace)

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ “ผู้นำสันติภาพ” ประเทศไทย เราหวังว่าท่านจะสนุกสนานกับการเรียนรู้และทำแบบทดสอบ และหวังว่าท่านจะค้นพบแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความก้าวหน้าในฐานะลูกเสือ (Scout) พลเมืองที่ดี (Active Citizen) และผู้นำสันติภาพ (Messenger of Peace)
- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 30 ข้อ ต้องได้คะแนน 60% (18 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังผ่านเกณฑ์ 60% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1.คำว่า “MoP” ย่อมาจากคำว่าอะไร


2.โครงการ MoP เป็นโครงการริเริ่มขององค์กรลูกเสือใด


3.โครงการ MoP เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ใด


4.“การเป็นเครือข่ายการให้บริการในระดับโลก (Global Network of Service)” เป็นวิสัยทัศน์ของใคร ซึ่งเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ


5.ใครเป็นผู้กล่าวคำว่า “Scouts are the messengers of peace”


6.ใครเป็นผู้ก่อตั้ง “กองทุนผู้นำสันติภาพ และ เครือข่ายผู้นำสันติภาพ”


7.โครงการ MoP อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดใดของ “World Organization of the Scout Movement”


8.โครงการผู้นำสันติภาพ (The Messengers of Peace Programme) มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการใดของลูกเสือโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำโลกนี้ให้ดีขึ้น”


9.หลักการสำคัญของ MoP คือข้อใด


10.ข้อใดเป็นคุณสมบัติของ “พลเมืองดี” ตามแนวคิดของผู้นำสันติภาพ


11.ท่านใดเป็นผู้ประสานงานโครงการ MoP ประจำประเทศไทยที่วางรากฐานโครงการ MoP ในประเทศไทยจนเป็นปึกแผ่นเช่นทุกวันนี้


12.ปัจจุบัน ใครได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือโลก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ให้ผู้ประสานงานโครงการ MoP ประจำประเทศไทย


13.ตราสัญลักษณ์ MoP มีรูปนกชนิดใดเป็นสำคัญ


14.ภายในตราสัญลักษณ์ MoP มีตัวอักษรพิเศษเป็นภาษาอะไรที่แปลว่า “สารแห่งสันติภาพ”


15.เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ “MoP Ring Badge” ประดับที่ชุดลูกเสือตำแหน่งใด


16.ผ้าผูกคอ MoP สีอะไร


17.MoP ใช้ภาษาไทยว่าอะไร


18.ทำไม “ลูกเสือ” จึงเป็น “ผู้นำสันติภาพ”


19.การที่ลูกเสือและผู้ที่ไม่ใช่ลูกเสือจะเป็น “ผู้นำสันติภาพ” ได้นั้น มีกี่ขั้นตอน


20.จากมุมมองของท่าน ท่านเห็นว่าข้อใดเหมาะที่จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการเป็นผู้นำสันติภาพ


21.“ในสถานการณ์ COVID – 19 เราได้เห็นคนไทยให้ความช่วยเหลือกันด้วยการบริจาคข้าวสาร อาหาร หรือแม้แต่เงินให้แก่ผู้อื่นที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีกำลังใจและต่อสู้ชีวิตต่อไป หลังจากนั้นก็มีคนไทยอีกจำนวนมากลงมือกระทำเช่นเดียวกันในทุกภูมิภาคของประเทศ” จากข้อความนี้ ตรงกับขั้นตอนการเป็นผู้นำสันติภาพข้อใด


22.ข้อใดสอดคล้องกับการที่ลูกเสือสามารถเริ่มทำความดี โดยการ “เริ่มต้นที่ตัวเรา”


23.ในการที่ลูกเสือและสมาชิกในหมู่หรือกองของเขาตัดสินใจจะช่วยกันพัฒนาชุมชนของเขาโดยการกำจัดและจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ลูกเสือจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จ


24.“การริเริ่มโครงการ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตาม และปิดโครงการเพื่อการบริการชุมชน” ตามความเห็นของท่าน ท่านคิดว่าเป็นกิจกรรมในขั้นตอนการเป็นผู้นำสันติภาพข้อใด


25.ตามความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่า “การยกย่องชมเชยและให้เกียรติแก่ความพยายามของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยเหลือให้โครงการบริการชุมชนประสบความสำเร็จ” เป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานผู้นำสันติภาพ คำตอบข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง


26.ในกิจการลูกเสือ เราเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นรางวัลหรือการยกย่องชมเชย แล้วหากเราได้แบ่งปันเรื่องราวการทำความดีหรือโครงการบริการชุมชนของเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ให้ผู้อื่นได้รับทราบ ท่านคิดว่าข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการแบ่งปันเรื่องราวในการเป็นผู้นำสันติภาพ


27.เมื่อเราเป็นลูกเสือและเป็นผู้นำสันติภภาพ การแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ผ่านช่องทางใดที่จะทำให้สมาชิกลูกเสือแห่งโลกอันยิ่งใหญ่นี้ได้รับรู้และเกิดแรงบันดาลใจที่จะกระทำความดีเหมือนที่เราและเพื่อนลูกเสือของเราเคยลงมือกระทำได้มากที่สุด


28.จากการทำแบบทดสอบมาตั้งแต่ต้น ท่านได้ประมวลความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ “ผู้นำสันติภาพ” ไว้แล้วพอิสมควร ท่านคิดว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง


29.เพจผู้นำสันติภาพที่เป็นทางการของโครงการผู้นำสันติภาพประเทศไทย ได้แก่เพจใด


30.การฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการผู้นำสันติภาพ ระดับพื้นที่ (MoP Local Coordinators) จัดขึ้นเป็นรุ่นที่เท่าไร และจัดขึ้นที่ไหน