สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง ได้ที่นี่

- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 6 ข้อ ต้องได้คะแนน % (0 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ % สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1. วันใดคือวันผู้กคอลูกเสือ


2. จากภาพ ผ้าผูกคอนี้มีชื่อว่าอะไร
picture


3. ผ้าผูกคอกิลเวลล์ มีสัญญาลักษณ์ของตระกูลใด


4. วันผ้าผูกคอลูกเสือ รณรงค์ให้ลูกเสือหรือผู้ที่เป็นลูกเสือทำสี่งใด


5. Scoutscarfday คือวันอะไร


6. ท่านต้องการรับเกียรติบัตรฉบับหรือไม่


เมือกด ส่งข้อสอบแล้ว กรุณารอจนกว่าระบบจะแจ้งคะแนนให้ทราบ ห้ามปิด/เปลี่ยนหน้า