สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง 111ปีกิจการลูกเสือไทย

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง 111ปีกิจการลูกเสือไทย ได้ที่นี่


- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 11 ข้อ ต้องได้คะแนน 45% (4.95 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 45% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1. คำขวัญของลูกเสือไทย ตรงกับข้อใด


2. ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย มีชื่อว่าอะไร


3.ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก มีชื่อเต็มว่าอะไร


4.การก่อตั้งลูกเสือครั้งแรกของโลกที่ประเทศใด


5. กองเสือป่า จัดตั้งขึ้นเมื่อใด


6. กำเนิดลูกเสือไทย เมื่อใด


7. กองลูกเสือกองแรกของประเทศไทย ตั้งขึ้นที่ใด


8. กองลูกเสือกองแรกของประเทศไทย ชื่อว่าอะไร


9. ทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันอะไร


10. ในปีพ.ศ. 2565 นี้ กิจกรรมลูกเสือไทยครบกี่ปี


11. ในปี พ.ศ. 2565 ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้นภายใต้คำขวัญว่าอะไร