สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง ธรรมชาติวิทยา

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง ธรรมชาติวิทยา ได้ที่นี่


เราหวังว่าท่านจะสนุกสนานกับการเรียนรู้และทำแบบทดสอบ
- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 30 ข้อ ต้องได้คะแนน 75% (23 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 75% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1. ธรรมชาติหมายถึงอะไร


2. สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติแบ่งออกเป็น


3. ช่วงเวลาผสมพันธุ์ของนก อยู่ในฤดูใด


4. ไข่นกที่ใหญ่ที่สุด คือข้อใด


5. ไข่นกที่เล็กที่สุด คือข้อใด


6. รังของนกใดที่ดีที่สุดในโลก


7. การสร้างรังเป็นหน้าที่ของใคร


8. นกที่ล่าเยื่อตอนกลางคืน คือนกอะไร


9. นกที่นิยมเลี้ยงไว้ประกวด เสียงร้อง คือนกอะไร


10. ข้อใดคือชื่อต้นไม้ใหญ่


11. ต้นไม้ใหญ่ มีลำต้นเป็นลักษณะใด


12. ไม้พุ่มที่นำมาเป็นไม้ประดับควรมีคุณสมบัติอย่างไร


13. เรียงลำดับวงจรชีวิตของผีเสื้อ


14. อาหารของผีเสื้อ คืออะไร


15. ด้วงกินอะไรเป็นอาหาร


16. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของด้วง


17. ข้อใดไม่ใช่สัตว์ป่าพื้นเมืองที่ใกล้สูญพันธ์


18. งูทุกชนิดกินอะไรเป็นอาหาร


19. ข้อใดไม่ใช่พืชในตระกูลหญ้า


20. ข้อใดคือ สัตว์ตามชายทะเล


21. อาหารของปู คืออะไร


22. ลักษณะของปลาดาว เป็นอย่างไร


23. ปะการัง เป็นอะไร


24. หินธรรมชาติ แบ่งออกเป็นกี่ชนิด


25. ขอใดคือการเกิดของหิน


26. หินที่เกิดจากซากพืช คืออะไร


27. หินแปรเกิดจากอะไร


28. หินตะกอน คือหินอะไร


29. ต้นไม้ที่กลายเป็นหิน เกิดจากอะไร


30. ไม้กลายเป็นหินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และยาวที่สุดในโลกที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 30 ตารางกิโลเมตรถูกค้นพบที่ใด