สโมสรลูกเสือราชาธิวาส ร่วมกับ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี จัดทำ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ผู้บำเพ็ญประโยชน์

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง ผู้บำเพ็ญประโยชน์
เราหวังว่าท่านจะสนุกสนานกับการเรียนรู้และทำแบบทดสอบ
- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 30 ข้อ ต้องได้คะแนน 70% (21 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 70% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1. ข้อใดไม่ถูกต้อง


2. ประมุขของผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก คือใคร


3. วันรำลึก (The World Thinking Day) คือวันใด


4. วันรำลึก มีความสำคัญอย่างไร


5. ในประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกกิจกรรมสำหรับเด็กผู้หญิงว่าอย่างไร


6. เหตุการณ์ใดที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดกิจกรรม Girl Guides


7. ในช่วงแรกใครเป็นผู้ดูแลกิจกรรม Girl Guides


8. สัญลักษณ์ในข้อใดใช้แทนสัญลักษณ์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลก


9. อักษรย่อขององค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก คือข้อใด


10. ท่านใดคือ องค์อุปถัมภ์ของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ


11. ใครเป็นผู้นำกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ มาเผยแพร่ในประเทศไทย


12. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ในประเทศไทยริเริ่มเมื่อปี พ.ศ. ใด


13. เลดี้ โอลาฟ เบเดน-โพเอลล์ มาเยี่ยมสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในปีใด


14. องค์กรสตรีใดที่ทดลองเปิดหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ในประเทศไทยเป็นหมวดแรก


15. ท่านใดคือ นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ท่านแรก


16. ในประเทศไทยเรียกกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


17. แท่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลืองทั้งสาม ที่มุมล่างของธงองค์การโลก สื่อถึงอะไร


18. ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์ในเขตภูมิภาคใด


19. เพลงองค์การโลก (The World Song) ไม่กล่าวถึงสิ่งใด


20. ข้อใดไม่ใช่ กฎ ของคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์


21. คติพจน์ของคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์ ข้อใดถูกต้อง


22. เยาวสมาชิก ข้อใดไม่ถูกต้อง


23. จากภาพ คือเครื่องหมายอะไร


24. สัญญาณนกหวีด เป่ายาว 4 ครั้ง หมายถึงอะไร


25. “Salute” คืออะไร


26. ยกมือขวาขึ้นเหยียดตรงเหนือศรีษะ หันฝ่ามือออก สัญญาณมือนี้หมายถึงอะไร


27. ยกมือขวาขึ้นเหยียดตรงเหนือศรีษะ หันฝ่ามือเข้า แล้วโบกมือจากด้านหน้าไปด้านหลังหลายๆครั้ง สัญญาณมือนี้หมายถึงอะไร


28. ข้อใดคือรูปแบบเครื่องหมายแสดงความสามารถของผู้บำเพ็ญประโยชน์ “รุ่นนกน้อย”


29. สายนกหวีด สำหรับหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ คือสีใด


30. ใครเป็นนายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ คนปัจจุบัน