สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้ วิชา สะกดรอย

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ วิชา สะกดรอย

เราหวังว่าท่านจะสนุกสนานกับการเรียนรู้และทำแบบทดสอบ
- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 25 ข้อ ต้องได้คะแนน 75% (19 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังผ่านเกณฑ์ 75% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1. การเดินทางในป่าเป็นจำนวนมาก ควรปฏิบัติอย่างไรไม่ให้พลัดหลง


2. เหตุผลใดที่ต้องทำเครื่องหมายสะกดรอย


3. การสังเกตรอยเท้า จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอะไร


4. การทำเครื่องหมายสะกดรอย ปกติจะทำด้วย


5. การวัดรอยเท้าคน ให้วัดจาก


6. รอยเท้าของคนตาบอด สังเกตได้จากอะไร


7. ข้อใดไม่ใช่วิธีปฏิบัติในการเก็บรอยที่หล่อ


8. การหล่อรอยเท้าสัตว์ด้วยปูนปลาสเตอร์ กระทำได้ด้วยวิธีใด


9. การทำทางสะกดรอย หมายถึง


10. จุดประสงค์ของเครื่องหมายสะกดรอย เพื่ออะไร


11. เครื่องหมายสะกดรอย ส่วนมากจะทำไว้ในที่ใด


12. เครื่องหมายสะกดรอย ไม่ควรใช้วัสดุใด


13. สิ่งสำคัญของลูกเสือ ในการเดินทางสะกดรอย นอกจากการสังเกตแล้วจะต้องทำสิ่งใด


14. การทำเครื่องหมายสะกดรอย ควรทำให้อยู่ในระดับ


15. การทำลายเครื่องหมายสะกดรอย จะกระทำเมื่อ


16. จากภาพนี้ หมายถึงอะไร


17. จากภาพนี้ หมายถึงอะไร


18. จากภาพนี้ หมายถึงอะไร


19. จากภาพนี้ หมายถึงอะไร


20. จากภาพนี้ หมายถึงอะไร


21. จากภาพนี้ หมายถึงอะไร


22.จากภาพนี้ หมายถึงอะไร


23.จากภาพ เป็นรอยเท้าของสัตว์อะไร


24.จากภาพ เป็นรอยเท้าของสัตว์อะไร


25. จากภาพ เป็นรอยเท้าของสัตว์อะไร